2018-01-05

Zasady udzielania pomocy prawnej

 

INFORMACJA


o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. Od początku stycznia 2016 r. mieszkańcy powiatu krośnieńskiego mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze. Założeniem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.


Darmową pomoc prawną /na etapie przedsądowym/ w roku 2018 otrzymają:
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• młodzież do 26 roku życia,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną,
• kobiety w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, a w szczególności
praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
Uprawnionym przysługiwać będzie możliwość uzyskania informacji z zakresu:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• spraw rodzinnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego.
Pomoc udzielana będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez cztery
godziny dziennie.