2018-01-05

Zasady udzielania pomocy prawnej

 

INFORMACJA


o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. Od początku stycznia 2016 r. mieszkańcy powiatu krośnieńskiego mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez samorządy prawnicze. Założeniem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.


Darmową pomoc prawną /na etapie przedsądowym/ w roku 2018 otrzymają:
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• młodzież do 26 roku życia,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną,
• kobiety w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, a w szczególności
praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
Uprawnionym przysługiwać będzie możliwość uzyskania informacji z zakresu:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• spraw rodzinnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego.
Pomoc udzielana będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez cztery
godziny dziennie.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się