Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XLI/364/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w
Łękach Strzyżowskich".
12.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/363/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektów
sportowych w Odrzykoniu"
12.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/362/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
12.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/361/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Wojaszówka
12.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
w 2019 roku środków stanowiących fundusz sołecki
12.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/359/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
w sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez
Radę Gminy Wojaszówka dla Gminnego Zakładu Komunalnego w
Wojaszówce
12.04.2018 więcej
12.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/357/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Wojaszówka na rok 2018.
12.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/356/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy
Wojaszówka w celu przekazania organowi regulacyjnemu
12.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/355/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
zmieniająca uchwałę Nr VII/46/2015 Rady Gminy Wojaszówka z
dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dla niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowaqdzonych przez Gminę Wojaszówka
12.04.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się