Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XLVI/396/2018 Rady Gminy Wojaszówka 14 sierpnia 2018 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
10.09.2018 więcej
Uchwała Nr XLVI/395/2018 Rady Gminy Wojaszówka 14 sierpnia 2018 r
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Wojaszówka
10.09.2018 więcej
Uchwała Nr XLVI/394/2018 Rady Gminy Wojaszówka 14 sierpnia 2018 r
w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno
10.09.2018 więcej
Uchwała Nr XLVI/393/2018 Rady Gminy Wojaszówka 14 sierpnia 2018 r
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
projektu w partnerstwie pn: Integracja społeczna w gminie
Wojaszówka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
10.09.2018 więcej
Uchwała Nr XLVI/392/2018 Rady Gminy Wojaszówka 14 sierpnia 2018 r
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
projektu pn. "Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Wojaszówka".
10.09.2018 więcej
Uchwała Nr XLV/391/2018 Rady Gminy Wojaszówka 11 lipca 2018 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
10.09.2018 więcej
Uchwała Nr XLV/390/2018 Rady Gminy Wojaszówka 11 lipca 2018 r
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Wojaszówka
10.09.2018 więcej
Uchwała Nr XLV/389/2018 Rady Gminy Wojaszówka 11 lipca 2018 r
w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
10.09.2018 więcej
Uchwała Nr XLV/388/2018 Rady Gminy Wojaszówka 11 lipca 2018 r
w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
10.09.2018 więcej
Uchwała Nr XLIV/387/2018 Rady Gminy Wojaszówka 26 czerwca 2018 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
10.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się