Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XLI/364/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w
Łękach Strzyżowskich".
12.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/363/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektów
sportowych w Odrzykoniu"
12.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/362/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
12.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/361/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Wojaszówka
12.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
w 2019 roku środków stanowiących fundusz sołecki
12.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/359/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
w sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez
Radę Gminy Wojaszówka dla Gminnego Zakładu Komunalnego w
Wojaszówce
12.04.2018 więcej
12.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/357/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Wojaszówka na rok 2018.
12.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/356/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy
Wojaszówka w celu przekazania organowi regulacyjnemu
12.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLI/355/2018 Rady Gminy Wojaszówka 27 marca 2018 r
zmieniająca uchwałę Nr VII/46/2015 Rady Gminy Wojaszówka z
dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dla niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowaqdzonych przez Gminę Wojaszówka
12.04.2018 więcej
1234