Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XLVIX/417/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
07.11.2018 więcej
Uchwała nr XLVIX/416/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Wojaszówka
07.11.2018 więcej
Uchwała nr XLVIX/415/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2018 r.
07.11.2018 więcej
Uchwała nr XLVIX/414/2018 z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno
oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna,
Wojaszówka i Krościenko Wyżne
07.11.2018 więcej
07.11.2018 więcej
Uchwała nr XLVIII/412/2018 z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie
weksla "in blanco"
07.11.2018 więcej
Uchwała nr XLVIII/408/2018 z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2018 r.
24.10.2018 więcej
Uchwała nr XLVIII/407/2018 z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości
24.10.2018 więcej
Uchwała nr XLVIII/406/2018 z dnia 28 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę nr XXVI/315/2017 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
MIasto Krosno i Gminą Wojaszówka w przedmiocie wspólnej
realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy
Miasto Krosno i Gminy Wojaszówka
24.10.2018 więcej
Uchwała nr XLVIII/405/2018 z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Dwory w Ustrobnej i Bratkówce i nadania jej statutu
24.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się