Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/176/2012 z dnia 19 grudnia 2012
r. w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
17.01.2019 więcej
Uchwała nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
17.01.2019 więcej
Uchwała nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Wojaszówka
17.01.2019 więcej
Uchwała nr III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
17.01.2019 więcej
Uchwała nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę o pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Powiatu Krośnieńskiego
17.01.2019 więcej
Uchwała nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę o pomocy rzeczowej dla Województwa
Podkarpackiego
17.01.2019 więcej
Uchwała nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego
17.01.2019 więcej
Uchwała nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku
komunikacyjnego na drodze wojewódzkiej nr 990 Twierdza - Krosno
w miejscowości Ustrobna
17.01.2019 więcej
Uchwała nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wojaszówka na
2019 rok
17.01.2019 więcej
Uchwała nr II/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę o pomocy rzeczowej na realizację zadania
publicznego dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
04.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się