Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXVI/231/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzyginnego
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/230/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym
przez Gminę Wojaszówka
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/229/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wojaszówka na
2017 rok.
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/228/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/227/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Wojaszówka
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/226/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/225/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Gminy Wiśniowa.
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/224/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla
Powiatu Krośnieńskiego.
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/223/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 r.
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVI/222/2016 Rady Gminy Wojaszówka 29 grudnia 2016r
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 r.
02.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się