2016-02-11

Struktura Urzędu Gminy w Wojaszówce


Struktura organizacyjna Urzędu


 Kierownictwo Urzędu

1)  Wójt – kierownik Urzędu (WG),

2)  Zastępca Wójta – kierownik Referatu Infrastruktury i Środowiska (ZW),

3)  Sekretarz – kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (SG),

4)  Skarbnik – kierownik Referatu Finansowego (SK).


  Referaty wraz z wyszczególnionymi stanowiskami pracy:

1)  Referat Infrastruktury i Środowiska (IŚ):

a)  St. pracy ds. zamówień publicznych i inwestycji,

b)  St. pracy ds. transportu drogowego, organizacji robót publicznych,

c)  St. pracy ds. gospodarki gruntami,

d)  St. pracy ds. infrastruktury technicznej i planowania  przestrzennego,

e)  St. pracy ds. ochrony środowiska i kontroli finansowej,

f)  St. pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i leśnictwa,

g)  St. pracy ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

2)  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (SO):

a)  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC), obsługa Rady (RG). Kierownik USC podlega bezpośrednio Wójtowi  w realizacji swoich zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

b)  St. pracy ds. organizacyjno – administracyjnych i kadr,

c)  St. pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,

d)  St. pracy ds. działalności gospodarczej,

e)  St. pracy ds. wojskowych, obrony cywilnej,

f)   St. pracy ds. informatyki,

g)  St. pracy ds. promocji,

h)  Stanowiska pomocnicze i obsługi:

- sprzątaczka,

- konserwator i kierowca,

- pomoc administracyjna,

- pracownik gospodarczy.

3)  Referat Finansowy ( FN):

a)  St. pracy ds. księgowości budżetowej,

b)  St. inspektora – kasjera,

c)  St. pracy ds. księgowości budżetowej i podatkowej, 

d)  St. pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz księgowości podatkowej.                                        

      4.  Samodzielne stanowiska pracy:

      1)  Radca prawny (RP).

 


Do zakresu działania Referatu Infrastruktury i Środowiska należy w szczególności:

1)  prowadzenie spraw w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, m.in.:

a)  gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie pozostałym komórkom organizacyjnym informacji na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych,

b)przygotowywanie wniosków aplikacyjnych,

c)  nawiązywanie kontaktów i współpracy z fundacjami, instytucjami, agendami rządowymi wspierającymi działania w zakresie rozwoju regionalnego, infrastruktury i przedsiębiorczości;

2)  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy, m.in.:

a)  kreowanie rozwoju Gminy poprzez opracowywanie programów rozwoju Gminy opartych na planowanych inwestycjach i remontach,

b)organizowanie i nadzór nad wykonywaniem robót w ramach prowadzonych remontów i inwestycji, odbiór inwestycji od wykonawcy robót,

c)  zapewnienie wykonawstwa, ustalania lokalizacji, uzyskania pozwolenia na budowę,

d)współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie prowadzonych spraw w tym z nadzorem budowlanym;

3)  prowadzenie ewidencji obiektów zabytkowych na terenie Gminy, współpraca                                   z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie nadzoru nad tymi obiektami;

4)  prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, m.in.:

a)  przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych, organizowanie przetargów, przygotowywanie sprawozdań
z przebiegu procesu udzielania zamówień publicznych w Gminie,

b)prowadzenie ewidencji zamówień publicznych, a w szczególności gromadzenie informacji o planach zamówień publicznych w Gminie, zawartych umowach,

c)  współpraca z innymi instytucjami w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi;

5)  prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i leśnictwem,  m.in. związanych z:

a)  zwalczaniem zaraźliwych chorób roślinnych i zwierzęcych, szkodników
i chwastów,

b)wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;

6)  prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, m.in.:

a)  przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,

b)koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

c)  prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojaszówka oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

d)ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,

e)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy;

7)  prowadzenie spraw z zakresu kształtowania i ochrony środowiska, m.in.:

a)  ochrona gruntów rolnych i leśnych,

b)wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

c)  opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

d)  przygotowywanie opinii i zezwoleń w sprawie badań geologicznych oraz
w zakresie wydobywania złóż i kopalin,

e)  współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska,

f)  opiniowanie koncesji, nadzór nad eksploatacją terenów górniczych;

8)  prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, m.in.:

a)  nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

b)  komunalizację nieruchomości,

c)  prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

d)  tworzenia zasobu gruntów i gospodarowanie nimi,

e)  wydawanie decyzji zatwierdzającej projekty podziału nieruchomości,

f)  organizowanie przetargów na zbywanie, dzierżawę i najem  nieruchomości gminnych;

9)  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem ładu i porządku publicznego na terenie Gminy, m.in.:

a)  ustalanie nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numerów porządkowych nieruchomości,

b)  nadzór nad oświetleniem drogowym,

c)  utrzymanie bieżące dróg na terenie Gminy,

d)  monitorowanie  prawidłowości oznakowania poziomego i pionowego dróg,

e)  nadzór nad cmentarzami komunalnymi i miejscami pamięci narodowej;

10)  prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, m.in.:

a)  prowadzenie rejestrów przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,

b)  prowadzenie spraw związanych z realizacją przez właścicieli nieruchomości obowiązku usuwania odpadów,

11)  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej i zasobem mieszkaniowym Gminy.


Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1)  prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, m.in.:

a)  rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

b)sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

c)  sporządzanie i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

d)przyjmowanie oświadczeń woli zawarcia związku małżeńskiego oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

e)  stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

f)  wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,

g)wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk;

2)  prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej:

a)  przyjmowanie wniosków CEIDG-1 dotyczących wpisów do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zmian, wykreślenia zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej,

b)  wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej zezwoleń, licencji i rejestrów działalności regulowanej,

c)  wydawanie zaświadczeń w sprawach prowadzonej przez podmioty działalności,

d)  wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zmian tych zezwoleń;

3)  prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, m.in.:

a)  prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

b)  prowadzenie spraw urlopowych, sporządzanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i nadzór nad ich wykorzystaniem,

c)  przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

d)  ewidencja czasu pracy pracowników,

e)  prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami profilaktycznymi pracowników,

f)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych;

4)  prowadzenie spraw administracyjno-kancelaryjnych, m.in.:

a)  prowadzenie sekretariatu Wójta,

b)  przyjmowanie i rozdzielanie zadekretowanej korespondencji wewnątrz Urzędu oraz prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wychodzącej
z Urzędu,

c)  nadzór nad przygotowywaniem i przechowywaniem pieczęci urzędowych
i pieczątek pracowników,

d)  współpraca z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy, sądami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami,

e)  prowadzenie spraw organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych (statuty, regulaminy, porozumienia, upoważnienia itp.),

f)  prowadzenie spraw dot. wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta, Rad, Sejmiku oraz referenda,

g)  prowadzenie książki kontroli Urzędu,

h)  sprawowanie obsługi biurowej;

5)  prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych, m.in.:

a)  prowadzenie ewidencji ludności, rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców,

b)  prowadzenie spraw meldunkowych,

c)  wydawanie  dokumentów stwierdzających tożsamość,

d)  wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu utraty dokumentu tożsamości;

6)  prowadzenie ewidencji i wydawanie decyzji w zakresie zbiórek publicznych;

7)  prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8)  prowadzenie spraw dotyczących wojskowości, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, m.in.:

a)  współdziałanie z organami wojskowymi oraz Wojewódzkim Inspektorem Obrony Cywilnej i Starostwem Powiatowym,

b)  opracowywanie i aktualizowanie planów obronnych, tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do prawidłowego wykonania zadań obronnych, realizacja zadań obronnych wynikających z przepisów prawa, prowadzenie akcji kurierskiej,

c)  tworzenie warunków do wykonywania przez Wójta funkcji szefa Obrony Cywilnej Gminy, organizacja szkoleń i ćwiczeń formacji OC i mieszkańców
w zakresie powszechnej samoobrony,

d)  opracowywanie i aktualizowanie gminnych planów reagowania kryzysowego,

e)  przeprowadzanie rejestracji i udział w kwalifikacji wojskowej obywateli,*

f)  prowadzenie spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej,

g)  koordynowanie działań związanych z świadczeniami osobistymi i rzeczowymi;

9)  prowadzenie spraw w zakresie obiegu informacji niejawnej;

10)  prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej, m.in.:

a)  zabezpieczenie logistyczne i materiałowo-techniczne jednostek OSP,

b)nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem powierzonego sprzętu i mienia;

11)  współdziałanie z organizacjami kombatanckimi;

12)  współpraca z organami jednostek pomocniczych Gminy oraz z organizacjami pozarządowymi,

13)  prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem obsługi administracyjno-kancelaryjnej Rady i jej Komisji, m.in.:

a)  współpraca z Przewodniczącym Rady i przewodniczącymi komisji Rady
w zakresie organizowania sesji i posiedzeń komisji,

b)kompletowania materiałów na sesje i posiedzenia Komisji,

c)  protokołowania sesji Rady  i posiedzeń Komisji,

d)  przygotowania sali posiedzeń na sesje Rady, posiedzenia komisji Rady,

e)  prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady,

f)  prowadzenie zbiorów protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji,

g)  prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych, nadzór nad realizacją wniosków i udzielaniem odpowiedzi na interpelacje,

h)  przekazywanie uchwał Rady do publikacji,

i)   przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych radnych;

14)  prowadzenie spraw związanych z obsługą technologii informacyjnej
i komunikacyjnej w Urzędzie, m.in.:

a)  utrzymywanie w sprawności technicznej sieci i sprzętu komputerowego
w Urzędzie,

b)  doradztwo eksploatacyjne,

c)  archiwizowanie danych, uaktualnianie i ewidencjonowanie oprogramowania,

d)  prowadzenie strony internetowej Urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej;

15)  przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych kierownictwa Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

16)  prowadzenie spraw związanych z promocją gminy, m.in.:

a)  przygotowywanie materiałów promujących Gminę,

b)  monitorowanie informacji dotyczących Gminy w środkach masowego przekazu,

c)  inicjowanie i współuczestnictwo w organizacji wystaw, targów, giełd, konferencji oraz innych imprez poświęconych promocji Gminy,

d)  współpraca z informatykiem przy opracowywaniu i aktualizacji informacji elektronicznej na stronach internetowych Urzędu;

17)  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynku Urzędu i terenów wokół niego w należytym porządku i stanie technicznym.


 Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

1)  przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

2)  analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie
w celu racjonalnego dysponowania środkami,

3)  prowadzenie ewidencji księgowej materiałów, wyposażenia  i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym przygotowywanie materiałów do inwentaryzacji oraz dokonanie rozliczenia  mienia Urzędu,

4)  zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Gminy,

5)  przyjmowanie i rozliczanie rachunków gotówkowych,

6)  uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

7)  przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

8)  sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

9)  prowadzenie ksiąg rachunkowych,

10)  dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

11)  przygotowywanie sprawozdań finansowych,

12)  dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych,

13)  opracowywanie programów gospodarczych z innymi referatami oraz prognoz finansowych dla Gminy,

14)  prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy,

15)  współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi,

16)  prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów Gminy (wymiar, egzekucja, stosowanie ulg i inne), m.in.:

a)  prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

b)  gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

c)  przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

d)  podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

e)  prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

f)  przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,

g)  przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

h)  wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaleganiu bądź nie zaleganiu
w podatkach i opłatach lokalnych,

17)  współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Izbą Skarbową, Urzędami Skarbowymi i innymi organami w tym
w zakresie kontroli,

18)  kontrola finansowa prawidłowości wydatkowania i rozliczanie środków finansowych przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych,

19)  przyjmowanie wpłat od interesantów z tytułu opłaty skarbowej, podatków i innych opłat i wpłat gotówkowych.


Do zadań Radcy prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu i Gminy:

1)  udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2)  opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawa miejscowego, porozumień i innych dokumentów, w których stroną lub autorem jest Gmina lub jej organy,

3)  sprawowanie doradztwa prawnego na rzecz poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy,

4)  wykonywanie  zastępstwa procesowego i nadzorowanie spraw prowadzonych przed sądami powszechnymi, komisjami arbitrażowymi i sądami administracyjnymi,

5)  wydawanie opinii prawnych,

6)  udział w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku cywilno-prawnego, w tym zwłaszcza umów długoterminowych, nietypowych oraz innych o istotnym znaczeniu gospodarczym
i społecznym.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..