2016-02-11

Struktura Urzędu Gminy w Wojaszówce


Struktura organizacyjna Urzędu


 Kierownictwo Urzędu

1)  Wójt – kierownik Urzędu (WG),

2)  Zastępca Wójta – kierownik Referatu Infrastruktury i Środowiska (ZW),

3)  Sekretarz – kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (SG),

4)  Skarbnik – kierownik Referatu Finansowego (SK).


  Referaty wraz z wyszczególnionymi stanowiskami pracy:

1)  Referat Infrastruktury i Środowiska (IŚ):

a)  St. pracy ds. zamówień publicznych i inwestycji,

b)  St. pracy ds. transportu drogowego, organizacji robót publicznych,

c)  St. pracy ds. gospodarki gruntami,

d)  St. pracy ds. infrastruktury technicznej i planowania  przestrzennego,

e)  St. pracy ds. ochrony środowiska i kontroli finansowej,

f)  St. pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i leśnictwa,

g)  St. pracy ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

2)  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (SO):

a)  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC), obsługa Rady (RG). Kierownik USC podlega bezpośrednio Wójtowi  w realizacji swoich zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

b)  St. pracy ds. organizacyjno – administracyjnych i kadr,

c)  St. pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,

d)  St. pracy ds. działalności gospodarczej,

e)  St. pracy ds. wojskowych, obrony cywilnej,

f)   St. pracy ds. informatyki,

g)  St. pracy ds. promocji,

h)  Stanowiska pomocnicze i obsługi:

- sprzątaczka,

- konserwator i kierowca,

- pomoc administracyjna,

- pracownik gospodarczy.

3)  Referat Finansowy ( FN):

a)  St. pracy ds. księgowości budżetowej,

b)  St. inspektora – kasjera,

c)  St. pracy ds. księgowości budżetowej i podatkowej, 

d)  St. pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz księgowości podatkowej.                                        

      4.  Samodzielne stanowiska pracy:

      1)  Radca prawny (RP).

 


Do zakresu działania Referatu Infrastruktury i Środowiska należy w szczególności:

1)  prowadzenie spraw w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, m.in.:

a)  gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie pozostałym komórkom organizacyjnym informacji na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych,

b)przygotowywanie wniosków aplikacyjnych,

c)  nawiązywanie kontaktów i współpracy z fundacjami, instytucjami, agendami rządowymi wspierającymi działania w zakresie rozwoju regionalnego, infrastruktury i przedsiębiorczości;

2)  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy, m.in.:

a)  kreowanie rozwoju Gminy poprzez opracowywanie programów rozwoju Gminy opartych na planowanych inwestycjach i remontach,

b)organizowanie i nadzór nad wykonywaniem robót w ramach prowadzonych remontów i inwestycji, odbiór inwestycji od wykonawcy robót,

c)  zapewnienie wykonawstwa, ustalania lokalizacji, uzyskania pozwolenia na budowę,

d)współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie prowadzonych spraw w tym z nadzorem budowlanym;

3)  prowadzenie ewidencji obiektów zabytkowych na terenie Gminy, współpraca                                   z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie nadzoru nad tymi obiektami;

4)  prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, m.in.:

a)  przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych, organizowanie przetargów, przygotowywanie sprawozdań
z przebiegu procesu udzielania zamówień publicznych w Gminie,

b)prowadzenie ewidencji zamówień publicznych, a w szczególności gromadzenie informacji o planach zamówień publicznych w Gminie, zawartych umowach,

c)  współpraca z innymi instytucjami w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi;

5)  prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i leśnictwem,  m.in. związanych z:

a)  zwalczaniem zaraźliwych chorób roślinnych i zwierzęcych, szkodników
i chwastów,

b)wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;

6)  prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, m.in.:

a)  przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,

b)koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

c)  prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojaszówka oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

d)ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,

e)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy;

7)  prowadzenie spraw z zakresu kształtowania i ochrony środowiska, m.in.:

a)  ochrona gruntów rolnych i leśnych,

b)wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

c)  opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

d)  przygotowywanie opinii i zezwoleń w sprawie badań geologicznych oraz
w zakresie wydobywania złóż i kopalin,

e)  współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska,

f)  opiniowanie koncesji, nadzór nad eksploatacją terenów górniczych;

8)  prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, m.in.:

a)  nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

b)  komunalizację nieruchomości,

c)  prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

d)  tworzenia zasobu gruntów i gospodarowanie nimi,

e)  wydawanie decyzji zatwierdzającej projekty podziału nieruchomości,

f)  organizowanie przetargów na zbywanie, dzierżawę i najem  nieruchomości gminnych;

9)  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem ładu i porządku publicznego na terenie Gminy, m.in.:

a)  ustalanie nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numerów porządkowych nieruchomości,

b)  nadzór nad oświetleniem drogowym,

c)  utrzymanie bieżące dróg na terenie Gminy,

d)  monitorowanie  prawidłowości oznakowania poziomego i pionowego dróg,

e)  nadzór nad cmentarzami komunalnymi i miejscami pamięci narodowej;

10)  prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, m.in.:

a)  prowadzenie rejestrów przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,

b)  prowadzenie spraw związanych z realizacją przez właścicieli nieruchomości obowiązku usuwania odpadów,

11)  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej i zasobem mieszkaniowym Gminy.


Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1)  prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, m.in.:

a)  rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

b)sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

c)  sporządzanie i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

d)przyjmowanie oświadczeń woli zawarcia związku małżeńskiego oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

e)  stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

f)  wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,

g)wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk;

2)  prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej:

a)  przyjmowanie wniosków CEIDG-1 dotyczących wpisów do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zmian, wykreślenia zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej,

b)  wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej zezwoleń, licencji i rejestrów działalności regulowanej,

c)  wydawanie zaświadczeń w sprawach prowadzonej przez podmioty działalności,

d)  wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zmian tych zezwoleń;

3)  prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, m.in.:

a)  prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

b)  prowadzenie spraw urlopowych, sporządzanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i nadzór nad ich wykorzystaniem,

c)  przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

d)  ewidencja czasu pracy pracowników,

e)  prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami profilaktycznymi pracowników,

f)  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych;

4)  prowadzenie spraw administracyjno-kancelaryjnych, m.in.:

a)  prowadzenie sekretariatu Wójta,

b)  przyjmowanie i rozdzielanie zadekretowanej korespondencji wewnątrz Urzędu oraz prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wychodzącej
z Urzędu,

c)  nadzór nad przygotowywaniem i przechowywaniem pieczęci urzędowych
i pieczątek pracowników,

d)  współpraca z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy, sądami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami,

e)  prowadzenie spraw organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych (statuty, regulaminy, porozumienia, upoważnienia itp.),

f)  prowadzenie spraw dot. wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta, Rad, Sejmiku oraz referenda,

g)  prowadzenie książki kontroli Urzędu,

h)  sprawowanie obsługi biurowej;

5)  prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych, m.in.:

a)  prowadzenie ewidencji ludności, rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców,

b)  prowadzenie spraw meldunkowych,

c)  wydawanie  dokumentów stwierdzających tożsamość,

d)  wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu utraty dokumentu tożsamości;

6)  prowadzenie ewidencji i wydawanie decyzji w zakresie zbiórek publicznych;

7)  prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8)  prowadzenie spraw dotyczących wojskowości, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, m.in.:

a)  współdziałanie z organami wojskowymi oraz Wojewódzkim Inspektorem Obrony Cywilnej i Starostwem Powiatowym,

b)  opracowywanie i aktualizowanie planów obronnych, tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do prawidłowego wykonania zadań obronnych, realizacja zadań obronnych wynikających z przepisów prawa, prowadzenie akcji kurierskiej,

c)  tworzenie warunków do wykonywania przez Wójta funkcji szefa Obrony Cywilnej Gminy, organizacja szkoleń i ćwiczeń formacji OC i mieszkańców
w zakresie powszechnej samoobrony,

d)  opracowywanie i aktualizowanie gminnych planów reagowania kryzysowego,

e)  przeprowadzanie rejestracji i udział w kwalifikacji wojskowej obywateli,*

f)  prowadzenie spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej,

g)  koordynowanie działań związanych z świadczeniami osobistymi i rzeczowymi;

9)  prowadzenie spraw w zakresie obiegu informacji niejawnej;

10)  prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej, m.in.:

a)  zabezpieczenie logistyczne i materiałowo-techniczne jednostek OSP,

b)nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem powierzonego sprzętu i mienia;

11)  współdziałanie z organizacjami kombatanckimi;

12)  współpraca z organami jednostek pomocniczych Gminy oraz z organizacjami pozarządowymi,

13)  prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem obsługi administracyjno-kancelaryjnej Rady i jej Komisji, m.in.:

a)  współpraca z Przewodniczącym Rady i przewodniczącymi komisji Rady
w zakresie organizowania sesji i posiedzeń komisji,

b)kompletowania materiałów na sesje i posiedzenia Komisji,

c)  protokołowania sesji Rady  i posiedzeń Komisji,

d)  przygotowania sali posiedzeń na sesje Rady, posiedzenia komisji Rady,

e)  prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady,

f)  prowadzenie zbiorów protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji,

g)  prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych, nadzór nad realizacją wniosków i udzielaniem odpowiedzi na interpelacje,

h)  przekazywanie uchwał Rady do publikacji,

i)   przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych radnych;

14)  prowadzenie spraw związanych z obsługą technologii informacyjnej
i komunikacyjnej w Urzędzie, m.in.:

a)  utrzymywanie w sprawności technicznej sieci i sprzętu komputerowego
w Urzędzie,

b)  doradztwo eksploatacyjne,

c)  archiwizowanie danych, uaktualnianie i ewidencjonowanie oprogramowania,

d)  prowadzenie strony internetowej Urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej;

15)  przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych kierownictwa Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

16)  prowadzenie spraw związanych z promocją gminy, m.in.:

a)  przygotowywanie materiałów promujących Gminę,

b)  monitorowanie informacji dotyczących Gminy w środkach masowego przekazu,

c)  inicjowanie i współuczestnictwo w organizacji wystaw, targów, giełd, konferencji oraz innych imprez poświęconych promocji Gminy,

d)  współpraca z informatykiem przy opracowywaniu i aktualizacji informacji elektronicznej na stronach internetowych Urzędu;

17)  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynku Urzędu i terenów wokół niego w należytym porządku i stanie technicznym.


 Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

1)  przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

2)  analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie
w celu racjonalnego dysponowania środkami,

3)  prowadzenie ewidencji księgowej materiałów, wyposażenia  i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym przygotowywanie materiałów do inwentaryzacji oraz dokonanie rozliczenia  mienia Urzędu,

4)  zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Gminy,

5)  przyjmowanie i rozliczanie rachunków gotówkowych,

6)  uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

7)  przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

8)  sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

9)  prowadzenie ksiąg rachunkowych,

10)  dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

11)  przygotowywanie sprawozdań finansowych,

12)  dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych,

13)  opracowywanie programów gospodarczych z innymi referatami oraz prognoz finansowych dla Gminy,

14)  prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy,

15)  współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi,

16)  prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów Gminy (wymiar, egzekucja, stosowanie ulg i inne), m.in.:

a)  prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

b)  gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

c)  przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

d)  podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

e)  prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

f)  przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,

g)  przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

h)  wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaleganiu bądź nie zaleganiu
w podatkach i opłatach lokalnych,

17)  współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Izbą Skarbową, Urzędami Skarbowymi i innymi organami w tym
w zakresie kontroli,

18)  kontrola finansowa prawidłowości wydatkowania i rozliczanie środków finansowych przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych,

19)  przyjmowanie wpłat od interesantów z tytułu opłaty skarbowej, podatków i innych opłat i wpłat gotówkowych.


Do zadań Radcy prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu i Gminy:

1)  udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2)  opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawa miejscowego, porozumień i innych dokumentów, w których stroną lub autorem jest Gmina lub jej organy,

3)  sprawowanie doradztwa prawnego na rzecz poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy,

4)  wykonywanie  zastępstwa procesowego i nadzorowanie spraw prowadzonych przed sądami powszechnymi, komisjami arbitrażowymi i sądami administracyjnymi,

5)  wydawanie opinii prawnych,

6)  udział w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku cywilno-prawnego, w tym zwłaszcza umów długoterminowych, nietypowych oraz innych o istotnym znaczeniu gospodarczym
i społecznym.