Lista artykułów

Nazwa artykułu
Stawki podatku od środków transportowych w 2018 r.
Uchwała Nr XXXVI/314/2017 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29
listopada 2017 r.w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych
12.01.2018 więcej
Stawki podatku od nieruchomości w 2018 r.
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na obszarze gminy
Wojaszówka w 2018 roku - uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Gminy
Wojaszówka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12.01.2018 więcej
Stawki podatku leśnego w 2018 r.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 20 października 2017 r., średnia cena sprzedaży drewna,
obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. będąca
podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2018,
wyniosła 197,06 zł za 1 m3 (M. P. 2017, poz. 963).
12.01.2018 więcej
Stawki podatku rolnego w 2018 r.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 18 października 2017 r., średnia cena skupu żyta za okres
11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego
na rok podatkowy 2018, wynosi 52,49 zł za 1 dt (M.P.2017, poz.
958).
12.01.2018 więcej
Stawki podatku leśnego w 2017 r.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 20 października 2016 r., średnia cena sprzedaży drewna,
obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. będąca
podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2017,
wyniosła 191,01 zł za 1 m3 (M. P. 2016, poz. 996).
11.01.2017 więcej
Stawki podatku rolnego w 2017 r.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 18 października 2016 r., średnia cena skupu żyta za okres
11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego
na rok podatkowy 2017, wynosi 52,44 zł za 1 dt (M.P.2016, poz.
993).
11.01.2017 więcej
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Gminy Wojaszówka z dnia
29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
03.01.2017 więcej
Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26
listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych
29.02.2016 więcej
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26
listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
29.02.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się