Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr VIII/88/2016
w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy
Wojaszówka na 2017 rok
20.12.2016 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr VIII/36/2016 WPF
w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wojaszówka na lata 2017-2022
20.12.2016 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr VIII/36/2016
w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy
Wojaszówka na rok 2017
20.12.2016 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr IX/70/2016
w sprawie: informacji Wójta Gminy Wojaszówka o przebiegu
wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2016 r.
20.12.2016 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr IX/18/2016
w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Wojaszówka o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
20.12.2016 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr IX/15/2016
w sprawie: sprawozdania Wójta Gminy Wojaszówka z wykonania
budżetu gminy za 2015 r.
20.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się