Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr VIII/88/2016
w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy
Wojaszówka na 2017 rok
20.12.2016 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr VIII/36/2016 WPF
w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wojaszówka na lata 2017-2022
20.12.2016 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr VIII/36/2016
w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy
Wojaszówka na rok 2017
20.12.2016 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr IX/70/2016
w sprawie: informacji Wójta Gminy Wojaszówka o przebiegu
wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2016 r.
20.12.2016 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr IX/18/2016
w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Wojaszówka o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
20.12.2016 więcej
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr IX/15/2016
w sprawie: sprawozdania Wójta Gminy Wojaszówka z wykonania
budżetu gminy za 2015 r.
20.12.2016 więcej