Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Decyzja Wojewody Podkarpackiego
o pozwoleniu na budowę inwestycji Budowa gazociągu DN 1000 MOP
8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola
05.03.2018 więcej
Informacja Wojewody Podkarpackiego
informuję o decyzji wydanej na skutek decyzji Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie
przedsięwzięcia Budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji
Strachocina - Pogórska Wola
05.03.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
na skutek decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27
lutego 2017 r. Wojewoda wydał decyzję dla przedsięwzięcia
Budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina -
Pogórska Wola
05.03.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
na skutek decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27
lutego 2017 r. Wojewoda prowadzi postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia Budowy gazociągu
DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola
07.02.2018 więcej
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
w sprawie zawiadomienia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na
skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
dotyczy Budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Trachocina
- Pogórska Wola
16.01.2018 więcej
Postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
postanawiam sprostować z urzędu oczywiste pomyłki w decyzji
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października
2017 r. znak: DLI.I.6620.58.2016.AN.28
24.11.2017 więcej
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 12 października 2017 r,
uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do
istoty sprawy, a w pozostasłej części utrzymującej w mocy
decyzję Wojewody Podkarpackiego nr 1/4/16 o ustaleniu
lokalizacji dla inwestycji Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia
DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola
02.11.2017 więcej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
NR CP-9/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej Krosno-Bajdy w trzech
etapach
25.08.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pn. Budowa sieci wodociągowej Krosno-Bajdy w trzech etapach
25.08.2017 więcej
Zawiadomienie o wydaniu decyzji
o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.
Budowa sieci wodociągowej Krosno-Bajdy w trzech etapach
25.08.2017 więcej
12