Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego znak:
I-V.7840.1.23.2018 w sprawie zmiany pozwolenia na budowę dla
inwestycji pod nazwą "Budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa
relacji Strachocina - Pogórska Wola"
11.07.2018 więcej
Decyzja Wojewody Podkarpackiego
o pozwoleniu na budowę inwestycji Budowa gazociągu DN 1000 MOP
8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola
05.03.2018 więcej
Informacja Wojewody Podkarpackiego
informuję o decyzji wydanej na skutek decyzji Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie
przedsięwzięcia Budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji
Strachocina - Pogórska Wola
05.03.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
na skutek decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27
lutego 2017 r. Wojewoda wydał decyzję dla przedsięwzięcia
Budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina -
Pogórska Wola
05.03.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
na skutek decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27
lutego 2017 r. Wojewoda prowadzi postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia Budowy gazociągu
DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola
07.02.2018 więcej
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
w sprawie zawiadomienia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na
skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
dotyczy Budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Trachocina
- Pogórska Wola
16.01.2018 więcej
Postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
postanawiam sprostować z urzędu oczywiste pomyłki w decyzji
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października
2017 r. znak: DLI.I.6620.58.2016.AN.28
24.11.2017 więcej
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 12 października 2017 r,
uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do
istoty sprawy, a w pozostasłej części utrzymującej w mocy
decyzję Wojewody Podkarpackiego nr 1/4/16 o ustaleniu
lokalizacji dla inwestycji Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia
DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola
02.11.2017 więcej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
NR CP-9/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej Krosno-Bajdy w trzech
etapach
25.08.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pn. Budowa sieci wodociągowej Krosno-Bajdy w trzech etapach
25.08.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się