Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
w sprawie zawiadomienia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na
skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
dotyczy Budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Trachocina
- Pogórska Wola
16.01.2018 więcej
Postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
postanawiam sprostować z urzędu oczywiste pomyłki w decyzji
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października
2017 r. znak: DLI.I.6620.58.2016.AN.28
24.11.2017 więcej
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 12 października 2017 r,
uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do
istoty sprawy, a w pozostasłej części utrzymującej w mocy
decyzję Wojewody Podkarpackiego nr 1/4/16 o ustaleniu
lokalizacji dla inwestycji Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia
DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola
02.11.2017 więcej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
NR CP-9/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej Krosno-Bajdy w trzech
etapach
25.08.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pn. Budowa sieci wodociągowej Krosno-Bajdy w trzech etapach
25.08.2017 więcej
Zawiadomienie o wydaniu decyzji
o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.
Budowa sieci wodociągowej Krosno-Bajdy w trzech etapach
25.08.2017 więcej
Decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającej Operatorowi
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwolenia na budowę
dla Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000
Strachocina-Pogórska Wola
27.03.2017 więcej
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
że wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję Wojewody
Podkarpackiego dla inwestycji Budowa gazociągu wysokiego
ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska
Wola
27.03.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 8 grudnia 2016 r. znak:
I-X.7840.1.50.2016 o pozwoleniu na budowę "Budowa gazociągu
wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP m8,4 MPa relacji Strachocina -
Pogórska Wola
16.12.2016 więcej
Zawiadomienie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
wydano decyzję z dnia 8 grudnia 2016 r. znak: I-X.7840.1.50.2016
o pozwoleniu na budowę "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia
DN 1000 MOP m8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola
16.12.2016 więcej
12