Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa dwutorowej
napowietrzno - kablowej linii 110 kV relacji Krosno - Iskrzynia
do istniejącej linii Krosno - Strzyżów
11.12.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wojaszówka
Obwieszczenie Wójta Gminy Wojaszówka w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy mostu w ciągu drogi
powiatowej Wojaszówka - Łączki Jagiellońskie
16.11.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. "Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze
- Szebnie"
14.09.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. "Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze -
Szebnie"
14.09.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w związku z toczącym się postępowaniem transgranicznym w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i
eksploatacjii dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w
elektorowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim
30.07.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa łącznicy kolejowej
Jedlicze - Szebnie"
29.06.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wojaszówka
dot. informacji o wydaniu w dniu 22.06.2018 r. decyzji znak
IŚ.6220.1.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn: budowa dwóch budynków
produkcyjno-magazynowych wraz z zapleczem socjalnym, trzech
silosów na cement do 70 ton, boksów do magazynowania kruszywa,
otwartego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności nie
mniejszej niż 200m3 wraz z punktem poboru wody, miejsc
postojowych 8 szt., utwardzenia terenu, podziemnego zbiornika
wody do celów technologicznych na działce nr ewid. 829/10 w
miejscowości Ustrobna, gm. Wojaszówka, woj. podkarpackie.
26.06.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w sprawie: realizacja przedsięwzięcia: "Budowa łącznicy
kolejowej Jedlicze - Szebnie"
25.05.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wojaszówka
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko
09.05.2018 więcej
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych realizowanych w
ramach zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza -
Krosno polegającej na budowie chodnika w miejscowości Ustrobna
28.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się