Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania wskazane w art.
17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) projektu
dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na
lata 2016–2026
29.11.2017 więcej
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
20.10.2017 więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka
Wójt Gminy Wojaszówka zaprasza interesariuszy rewitalizacji na
spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata
2016–2026
06.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wojaszówka
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu
dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata
2016–2026
20.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wojaszówka
w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny
Program Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026 Na
podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1023 z późn. zm.)
13.09.2017 więcej
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania wskazane w art.
17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.
zm.) projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Wojaszówka na lata 2016–2026
31.05.2017 więcej
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu Uchwałyzmieniającej uchwałę nr XXVII/235/2017 Rady
Gminy Wojaszówka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka wraz z
załącznikami
29.05.2017 więcej
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1777 z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje
społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy
Wojaszówka na lata 2016–2026, które miały na celu zebranie
od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji
dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.
12.05.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wojaszówka
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu
Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/235/2017 Rady Gminy
Wojaszówka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka
28.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wojaszówka
Wójt Gminy Wojaszówka zaprasza interesariuszy rewitalizacji na
spotkania w ramach konsultacji projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026 oraz Uchwały
zmieniającej uchwałę nr XXVII/235/2017 Rady Gminy Wojaszówka
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka
27.04.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się